I tider där det blivit av största vikt att hitta vägar för att kunna sänka utsläppen av koldioxidutsläppen inom alla branscher - så vill Jönköping Airport kunna gå i bräschen och vara en drivande kraft i denna process inom flygbranschen där bl.a. en snabb omställning till att bli en fullt klimatneutral flygplats är en bra bit på väg i rätt riktning. Under ett spännande möte med VD Rony Forsberg så får vi ta del av de viktiga satsningar som gjorts och som kommer att genomföras i led med målet att Jönköping Airport ska bli ”Sveriges grönaste flygplats”.

Jönköping Airport är en av 34 regionala flygplatser som finns i Sverige. Verksamheten – som drivs av det kommunala bolaget Jönköping Airport AB – vilar på de tre affärsområdena charter-, frakt- och reguljärflyg. Vart och ett av dessa tre ben bidrar i ungefärligt lika stor utsträckning till flygplatsens årliga omsättning och är således därför lika viktiga. Utöver dessa huvudsakliga affärsområden så har flygplatsen en rad olika samhällsviktiga funktioner – såsom nyttjade av ambulansflyg, försvarsmakten, vid transport av organ och exempelvis i samband med brandövningar.

Det är inte svårt att förstå att flyget och en regional flygplats som Jönköping Airport fyller en viktig funktion och att vi människor i närtid likväl som i framtiden kommer att efterfråga smidiga sätt att kunna förflytta oss på. Men hur går ekvationen ihop med de klimatutmaningar vi står inför? Hur kan flyget försvara sin position i den pågående klimatdebatten? Vi är förstås nyfikna på hur VD Rony Forsberg ser på frågeställningen.

Flygindustrins utmaningar i den offentliga debatten

Rony Forsberg, som sedan ungefär två år tillbaks återfinns på posten som VD för Jönköping Airport menar att flygindustrin har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar i klimatdebatten. ”Vi måste självfallet inom flyget ta ett stort ansvar så att branschen kan skapa förutsättningar för ett hållbart system. Annars går det inte”, understryker Rony.

”Flyget står globalt för stora utsläpp – även om man ska komma ihåg att det samtidigt inte motsvarar mer än 2-3% av de totala globala utsläppen av koldioxid. Jag tycker det därför är viktigt att vi kan se alla utsläpp och försöka att minimera samtliga dessa – oavsett bransch eller område. I Sverige så står inrikes- och utrikesflyg tillsammans för 5% av de totala utsläppen av koldioxid – där inrikesflyget står för 0,9% och utrikesflyg för 4,1%. Om vi räknar med ”höghöjdeffekten” som framförallt uppstår i samband med utrikesflyg så släpper flyget ut ytterligare en del.

Men det bör också exempelvis samtidigt jämföras med den totala vägtrafiken i Sverige inklusive transportsektorn som står för ca 25% av de svenska utsläppen av koldioxid – eller sjöfarten som står för ungefär 11% av de totala utsläppen.”, berättar Rony. (Reds anm. Jmf. gäller territoriella vägtransporter och vägtrafik inom Sverige med flyget i faktiska utsläppsvolymer/ koldioxidekvivalenter. Inkluderande beräkningsmodell av flygets s.k ”höghöjdseffekt” medför 1,5 – 2 gånger högre utsläppsvolymer (gäller framförallt utrikesflyg). Siffror/ statistik kontrollerade och verifierade via Naturvårdsverket. Statistik gäller 2017).

”Flyget har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar i klimatdebatten

”Men med detta sagt så ska vi inom flygindustrin naturligtvis göra allt vi kan för att fortsätta att förbättra förutsättningarna för att vi ska kunna minska de totala utsläppen av växthusgaser, fortsätter Rony. ”Utöver att flyget transporterar människor och handelsvaror samt bidrar till viktiga samhällsfunktioner så har jag också svårt att se att människor plötsligt kommer att sluta resa eller helt sluta att efterfråga flyg som färdmedel. Det är ju då därför istället väldigt viktigt att vi fortsätter den inslagna vägen med att jobba stenhårt med effektiviseringar, omställningar och för framtiden hållbara lösningar”, framhäver Rony.

Internationella överenskommelser

Rony kommer ett flertal gånger in på att hela flygbranschen samtidigt måste bli mycket bättre på att berätta om allt det som faktiskt görs inom branschen för att aktivt sänka utsläppen och förbereda för en framtid med markant lägre utsläpp av växthusgaser. 


”CORSIA som är ett globalt styrmedel för klimatkompensation ska tas i kraft under 2021 och har som främsta syfte att kunna sätta ett tak för det globala flygets totala utsläppsnivåer. Systemet ska kunna styras bl.a. genom klimatkompensation så att de totala utsläppen har halverats fram till 2050. Inom EU finns det exempelvis en överenskommelse gällande utsläppsrätter som från år 2023 inte ska kunna gå att sälja vidare till annan part. Det finns också ett Nordiskt initiativ och samarbete som går under namnet NISA vilket har som främsta uppgift att driva på produktion och nyttjande av biobränsle för att på så vis kunna sänka koldioxidutsläppen”, berättar Rony.

”Framtiden är här – och nu gäller det att man också vågar på politisk nivå”

Tar sikte på att bli Sveriges grönaste flygplats

Rony fortsätter att peka på intressanta ”gröna projekt” inom flygindustrin. ”I Sverige finns dels projektet ELISE som jobbar med frågor som rör elektrifiering av flyget”. Inom en snar framtid, menar Rony, så skulle det kunna bli möjligt att använda elektrifierade flygplan med plats för ett mindre antal passagerare på många av de inrikeslinjer vi har idag. ”Det finns många projekt igång hos olika tillverkare inkluderat lyckade provflygningar med prototyper. Det känns riktigt spännande”, reflekterar Rony.

”Något som vi verkligen också håller tummarna för är att vi kan få igång storskalig produktion av biobränsle. Vi är alla förväntansfulla gällande specifikt en och på sikt fler potentiella anläggningar gällande storskalig produktion i Sverige. Vi hoppas helt enkelt att vår regering och övriga politiker tar rätt beslut nu under 2019. Det krävs initialt stora investeringar. Men en enda anläggning skulle dels kunna försörja hela Nordens inrikestrafik – samt i sin tur samtidigt få ner priset på biobränsle till klart lägre nivåer än i dag. Den enda storskaliga produktionsanläggning som finns i världen ligger i USA. En anläggning i Sverige skulle på allvar också kunna göra det, inte bara miljömässigt, utan också ekonomiskt försvarbart för flygbolagen att tanka med biobränsle”, menar Rony.

Enligt Fredrik Granberg, forskare i energiteknik vid Luleå tekniska universitet så är det realistiskt att den svenska flygnäringen ska kunna minska koldioxidutsläppen med över 80% med hjälp av biobränsle utan att dagens flygplan heller behöver byggas om eller specialanpassas för det miljövänligare bränslet.

”Vi satsar på att bli Sveriges första klimatneutrala flygplats”

Höga ambitioner här och nu

För att politiska beslut och internationella överenskommelser i realiteten också ska implementeras och generera resultat så krävs ju onekligen också handlingskraft på lägre nivå. Redan för drygt tio år sedan så påbörjades tillsammans med Jönköping Energi ett klimat- och energiprojekt vars syfte var att reducera flygplatsens egna koldioxidutsläpp samt också samtidigt minska den årliga el och värmeförbrukningen. Satsningarna föll väl ut och idag har flygplatsens egna koldioxidutsläpp nästan neutraliserats samtidigt som elförbrukningen har halverats.

”Vi är idag en av de flygplatser i Sverige som satsar absolut hårdast på att hitta lösningar och tekniska förutsättningar då vi satsar på att bli Sveriges första fullt klimatneutrala flygplats. Vi har därmed som ambition att vara ”Sveriges grönaste flygplats”. Tillsammans med de planerade satsningar som ligger framför oss och ett fortsätt framgent digert arbete i ”grön riktning” så hoppas jag också att vi kan bidra till att andra flygplatser både i Sverige och Europa i ökad utsträckning går samma väg”, säger Rony.

”Vi är exempelvis helt självförsörjande av energi. Under förra året så anlade vi en 1400 kvadratmeter stor solcellsanläggning på taket. Vi har en fordonspark som vi kontinuerligt utvecklar med förnyelsebart bränsle genom el eller gas. Vi kommer exempelvis också att sätta upp 20 st nya laddstolpar på parkeringsplatsen för att kunna svara upp mot den ökade användningen av elbilar. Och snart kommer vi att kunna ansluta fjärrvärme till alla uppställningsplatser. Listan kan göras lång”, framhäver Rony, med tillförsikt i rösten.

Helt ny bränsledepå för biodrivmedel

I och med tron på att biobränsle snart är i antågande på allvar så kommer Jönköping Airport att bygga en helt ny bränsledepå för att kunna hantera större volymer av just biobränsle. ”Vi hoppas och tror att biobränsle för flygtrafik snart kommer att produceras i stor skala. Och i samband med det så ska Jönköping Airport stå redo för att kunna tillhandahålla det till alla de bolag som flyger via flygplatsen”, berättar Rony entusiastiskt.

Värmeslingor i landningsbanan

Ett annat intressant projekt är den eventuella möjligheten att kunna lägga värmeslingor under själva landningsbanan. En förstudie har inletts tillsammans med Jönköpings Energi och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Förstudien syftar till att få fram hur djupt ner värmeslingorna måste ligga för att dels kunna klara landningen av en många ton tung flygmaskin och samtidigt också ge tillräckligt med verkningsgrad för att få önskad temperatur på ytskiktet av banan.

”Fungerande värmeslingor skulle bespara oss en enorm massa tid och resurser under vinterhalvåret. Det är verkligen ett fantastiskt spännande projekt”, förklarar Rony. I händelse av att projektet också kan realiseras – så skulle Jönköping Airport bli först i världen med denna funktion.

Modern flygplats med fler destinationer och fördubblat antal resenärer

Med i framtidsplanerna ligger också att utveckla flygplatsens samtliga delar. Med det gröna arbetet som grund berättar Rony att ambitionen är att på många sätt också göra själva flygplatsen en mer attraktiv samlingspunkt – vilket exempelvis betyder en utbyggnad av flygplatsen med ett ökat utbud av restauranger, konferensytor och annan service som kan tänkas efterfrågas på en modern flygplats av framtida snitt.

För att kunna ta emot större flygplan så har man tagit beslutet att bygga större s.k. ”turning pads”. Det gör att större maskiner har möjlighet att kunna vända runt på landningsbanan. Arbetet förväntas vara klart till december i år. I takt med utbyggnad och nya ”turning pads” så förbereder man också för en högre kapacitet av både resenärer och frakt.

”Vi vill öka kapaciteten och antal resenärer inom både charter- och reguljärflyget. Och gällande fraktflyget så finns det även där en stor efterfrågan i takt med den växande e-handeln. Vårt mål är därför dels att finna en ny operatör till Frankfurtlinjen med en utökad kapacitet gentemot den tidigare operatören (flyBMI som ansökte om konkurs i februari 2019, reds anmärkning) och samtidigt också vidga portföljen med nya destinationer som London, Paris och kanske Istanbul.

”Det realistiska målet är att vi ska kunna fördubbla det totala antalet årliga resenärer till runt 200 000. Vi ska vara med och bidraga till att resandet via Jönköping Airport ökar – men vi ska växa ansvarstagande där en stor hänsyn till miljö och klimat ska ske i samtliga delar. Förhoppningsvis kan vi då bli ett föredöme – inte bara här i Sverige utan även i andra länder”, avslutar Rony.

Text: Robert Widetoft
Foto: PhotoByMari