Vår miljöstrateg har svaret. Ellen Lindberg har jobbat i Habo kommun i snart ett år och miljöstrateg är en roll som har funnits i Habo kommun sedan 2009.

Vad gör en miljöstrateg?

”Som miljöstrateg för Habo och Mullsjö kommuner så fungerar jag som stöd i miljöfrågorna för kommunernas förvaltningar och kommunala bolag. Vi har ett gemensamt miljöprogram med mål och åtgärder, där olika förvaltningar och bolag (och även jag) är ansvariga för de olika åtgärderna. I min roll uppmuntrar jag till arbete kopplat till miljön, stödjer då det behövs och följer upp samtliga åtgärder i programmet en gång om året. Som miljömålssamordnare deltar jag även i många nätverk för länets gemensamma miljömålsarbete. I min roll för jag en dialog med tjänstepersoner, politiker, kommuninvånare, näringsliv, och studieförbund och arbetar kort och gott för att driva kommunernas miljöarbete framåt.”

Under 2017 installerades ett flertal laddstolpar för elbilar runtom i Habo tätort

Hur har ditt år sett ut?

”Mitt första år har varit otroligt lärorikt och roligt. Jag lär mig nya saker varje dag och ställs hela tiden inför nya utmaningar. Att arbeta med miljöfrågor är en stor utmaning, då vi alla har en lång väg kvar att gå. Men att se framstegen och få ta del av kommunernas engagemang ger mig påfyllning i energibanken och en insikt om att vi är på rätt väg och att det finns hopp om framtiden.”

Vad gör egentligen en kommun när det kommer till strategiskt miljöarbete?

”Om vi tittar tillbaka på 2017 så gjorde Habo kommun en hel del. På energi- och klimatsidan till exempel där vi bland annat installerade solceller på vårdcentralen, anordnade Earth hour, såg till att all el som köps in är miljömärkt samt ordnade solkraftsseminarium för invånarna.”

Vilka områden satsades det mer på under 2017?

”Vi har ett miljöprogram som är antaget i kommunfullmäktige där vi har tydligt uppsatta mål för vad vi ska satsa på under en viss period. Förutom energi och klimat så arbetar vi med miljömedvetenhet, rent vatten samt natur och djur. Under dessa områden finns det ett flertal underkategorier såsom transporter, livsmedel, avfall, kemikalier, naturskydd och tillgänglighet.”

Solceller i Habo kommun

Under 2017 installerades ett flertal laddstolpar för elbilar runtom i Habo tätort och laddstolpsparken förväntas öka med minst en stolpe till framöver. ”Vi kommer att installera ytterligare en stolpe, vi ser att allt fler hybrid- och elbilar kör runt i samhället så behovet av laddningspunkter ökar, vilket såklart är positivt.”

”Vi har under året som gått också blivit allt bättre på att ställa miljökrav på våra leverantörer, i ca 50% av de tecknade ramavtalen har det ställts miljökrav.”

Vad har ni gjort för att öka kommuninvånarnas miljömedvetenhet under året?

”Under 2017 har Miljö- och hälsoåret pågått. Vi har ha sex aktiviteter med olika teman bland annat våtmarksguidning, tra kan- tveckan och Earth Hour. På kommunens hemsida och Facebook delar vi ett miljötips varje månad och rapporterar även miljörelaterade evenemang och nyheter.”

 

Och 2018, vad händer då?

”Den stora grejen som kommuninvånare kommer att påverkas av är att hushållen får möjlighet att teckna FNI – fastighetsnära insamling. Det innebär att du som har ett sopkärl idag kommer att få två sopkärl med olika fack för sortering av ditt avfall.”

”Kommunen kommer också att fortsätta att arbeta med solceller och genom projektet Solmatchen har Habo kommun åtagit sig att installera 50 kW i motsvarande solcellspaneler från september 2017 till september 2018.”

”Sedan fortsätter såklart det ständiga miljöarbetet som miljöförvaltningen alltid gör, tex livsmedelsinspektioner, tillsyn av skolor och förskolor, kalkning av sjöar och vattendrag, tillsyn av enskilda avlopp och reningsverk, industrier och kemikalietillsyn, säger Ellen.”

Habo kommun kommer under 2018 satsa på att synliggöra arbetet med Agenda 2030. Agenda 2030 är FN:s globala mål som syftar till att utrota fattigdom, hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och våra naturresurser.

Hur kommer Habo kommun att arbeta med det här?

”Vi har utifrån våra egna verksamhetsmål definierat vilka globala mål som vi ska inkludera i våra egna. De mål vi anser är starkast förknippade med kommunens arbete är, hälsa och välbefinnande, hållbara städer och samhällen, bekämpa klimatförändringen, fredliga och inkluderande samhällen, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt hållbar produktion och konsumtion. Vi satsar på att målen på sikt ska återspeglas i styrkorten och vara väl förankrade i alla verksamheter.”

”Trots att Agenda 2030 är globala mål och utformade för att fungera för alla länder, så är det viktigt att vi på lokal nivå översätter målen till våra egna. Det kan kännas abstrakt och svårgreppbart, men om alla länder ska kunna nå dessa mål tillsammans så bygger det på att vi jobbar med det på alla nivåer i samhället. Och om man går lite djupare in på målen så är det lätt att se att vi alla berörs av dem och på så sätt även kan bidra till dem.” #

Text & Foto: Sofia Jarl & Camilla Zilo

Share post with: