Redan när jag träffade Adam första gången för ungefär sex år sedan så inföll sig en känsla direkt att det här är en person man mer än gärna vill träffa igen, lyssna till och lära sig om nya saker från infallsvinklar man vanligtvis inte själv tar del av i sin egen vardag. Magazine195 träffar Adam i ett personporträtt med inblick och diskussioner kring ämnen som ligger de flesta av oss människor nära i tankarna inför den annalkande julen. Vi får dessutom höra om planerna på att etablera en klinik i Habo med inriktning inom bl.a. företagshälsovård och stresshantering.

Adam utstrålar ett avslappnat och glädjefyllt lugn, en balans som känns naturlig och samtidigt väldigt välkomnande. Han känns på så vis därför också som en person som är bra på att lyssna – och – kan man förmoda, lämplig i sitt yrke som läkare. Men vad har Adam för bakgrund och hur kommer det sig att han slutligen landade i att utbilda sig till just läkare?

IT-intresserad entreprenör med böjelse för sötvattenbiologi och hypnos…

Det är onekligen så att det finns mycket att diskutera med Adam. Han har mängder avintressen och verkar dessutom vara någon som också på allvar bestämmer sig för att riktigt ”nörda ner sig” i det han är intresserad av. Det jag främst vill beröra är Adams syn påmänniskan i det moderna samhället och vilkaresonemang han har kring att förhålla sig just till sin vardagens livsflöde på bästa vis. Sitter han månne på trumfkort som han kan dela med sig av till läsare?

”Jag kom ihåg att jag som trettonåring blev fullt uppslukad av hypnos och vad som föreföll vara ”TV-hypnotisörers” förmåga att kunna styra människors reaktioner och tankar”.

Redan under de tidiga tonåren så utvecklade Adam ett speciellt intresse kring tankens kraft och möjlighet att kunna påverka människans upplevelse och förståelse av verkligheten. ”Jag kom ihåg att jag som trettonåring blev fullt uppslukad av hypnos och vad som föreföll vara ”TV-hypnotisörers” förmåga att kunna styra människors reaktioner och tankar”. Men innan intresset för hypnos skulle visa sig bli ett stort inslag i Adams yrkesroll så bar de tidiga stegen efter gymnasietiden honom i en något annorlunda riktning.

Samma år som Adam, uppvuxen i Sävsjö, tog studenten från teknisk linje vid gymnasieskolan i Nässjö så flyttade han till Stockholm för att tillsammans med Bonnier Multimedia utveckla en mjukvara (”Brain Talk”) vars syfte var att underlätta för människor att jobba med minnesteknik och samtidigt utveckla en förståelse till varför minnet fungerar som det gör hos människan. ”Jag kände dock aldrig att jag riktigt landade i rollen som utvecklare av mjukvara och fortsatte under tiden i Stockholm att tänka på andra yrkesmässiga val med långtgående överväganden om att studera till pilot eller sötvattenbiolog”, berättar Adam.

En bilolycka blev starten och återkopplingen till pappas fotspår

Det blev en för Adam och familjen påtagligt dramatisk och sorgsen händelse som fick honom att trots allt följa i sin fars fotspår – och sedermera ta sig an den långa utbildningen till läkare. Adams mor var nära att mista livet. En bilolycka försatte henne i behov av daglig hjälp. Händelsen medförde att Adam beslutade sig för att lämna livet i Stockholm och istället finnas tillhands under sin mors rehabilitering på hemmaplan i Sävsjö – både för henne samt även för de yngre syskonen som för tidpunkten fortfarande åldersmässigt var i behov av hjälp.

Läkarstudierna vid Linköpings universitet från höstterminen 1999 hade därför vid en mängd tillfällen föregåtts av insikten hos Adam att det var just att jobba med människors välbefin- nande som fick honom att känna ”ett kall”. I och med att också Adams far var läkare så föreföll beslutet än mer naturligt.

Framgång, stress och koppling till lycka

Vi människor har en förmåga att sträva efter ett tillstånd som på något vis ska försätta oss i en balans av inre frid. Ett tillstånd av lycka och harmoni som i säkerligen mångas målbild även inkluderar ett liv utan stress men med ekonomisk tillfredsställelse. Jag frågar Adam vad det egentligen är vi vill uppnå? Vad blir vi lyckliga av? Ger framgång per automatik mer lycka och i så fall på vilket sätt kan vi koppla detta till lycka utan att under processens gång påkalla stress?

“Om vi inte vet vad vi ska vara tacksamma för så blir vi bara otacksamma för det vi inte har.”

”Jag menar att det gäller att uppleva njutning och samtidigt undvika smärta. På så vis kan vi närma oss ett tillstånd då vi människor fungerar som bäst”, utvecklar Adam. ”Lycka handlar inte om att nå ett visst mål. Att bli lycklig och inför sig själv bli relativt framgångsrik är vad vi kallar en framgångsparadox. Dvs, när vi undersöker sambandet mellan lycka och framgång så ser vi en exakt motsats till vad man ofta tror. När vi drar slutsatser är det oftare så att den som redan befinner sig i lycka också har lättare att generera saklig framgång. Det är således mindre sannolikt att den som når framgång sedan per automatik blir mer bestående lycklig än vad man redan var innan framgången”.

Lyckan sitter inte i den externa händelsen. Det handlar ofta inte om ”hur du har det” utan om “hur du tar det”. En nyckel i detta arbete är en- ligt Adam att kunna känna tacksamhet. ”Om vi inte vet vad vi ska vara tacksamma för så blir vi bara otacksamma för det vi inte har. Kan vi istäl- let känna tacksamhet så kommer vi att uppleva lycka – vilket också ökar sannolikheten för att känna än mer lycka. Detta är också något som bekräftas inom den vetenskapliga inriktningen ”Positive psychology”, sammanfattar Adam.

Tankens kraft och riktning påverkar hur vi mår

”Det är viktigt att poängtera vikten av att bejaka det friska och det positiva – snarare än det som tolkas som negativt eller det som förknippas med svaghet. Här är tankens kraft ett enormt redskap”, fortsätter Adam. Om en individ går i en negativ spiral så kan stress bli en del av ett normaliserat tillstånd. Det blir en evig jakt som aldrig tar slut och tankarna tenderar att fyllas av fysiska ting som man inte har eller upplevelser man inte fått uppleva – vilket då leder till olycka och en fortsatt jakt på ett tillstånd som förefaller komma längre och längre bort.

“Om en individ går i en negativ spiral så kan stress bli en del av ett normaliserat tillstånd.”

Och när stora delar av vårt tankeutrymme fokuserar på något som vi inte verkar kunna uppnå så leder det till stress – vilket framkallar än mer stress och målen som vi sätter blir ofta då alltmer otydliga och svåra att uppnå”, menar Adam. Hjärnan behöver istället tydliga mål som är möjliga att uppnå – annars går det inte”, fortsätter Adam.

Använder hypnos vid behandling av stresspatienter

Sedan unga år så var alltså Adam intresserad av tankens kraft och närmare bestämt även hypnos som företeelse. Efter fleråriga studier i klinisk hypnos, som för övrigt är reglerat av socialstyrelsen, och, vilket Adam är noga med, ska särskiljas från annan typ av hypnos, så kom han till ytterligare övertygelse om hypnosens möjlighet och kraft att kunna råda bot på exempelvis depression, ångest och stressrelaterade yttringar.

”Jag upplever att jag har kunnat nå väldigt bra resultat med hypnos just när det gäller stresspa- tienter. Och en specifik anledning till det är att patienten ofta upplever att man lär sig att leva med stress. Man plockar med sig fler och fler stenar i sin ryggsäck som följaktligen därav blir tyngre och tyngre”, förklarar Adam.

”Hypnos kan då lösa upp anspänning som uppstått och kan få patienten att gå ner i varv och ånyo kunna uppleva tillstånd av total avslappning. Patienten får helt enkelt tillbaka sin referenspunkt för ett avslappnat tillstånd. Hypnosen kan också hjälpa till med sömnen hos stressade patienter – vilket kanske är det absolut allra viktigaste. Sömn hjälper människan in i en självläkande process – något vetenskapen och utan sömn är det ju ingen som mår bra”, reflekterar Adam.

Öppnar egen mottagning i Habo

Fram till för ett par år sedan så jobbade Adam under ett antal år som verksamhetschef medutveckling av vårdcentraler för olika störreorganisationer. Under början av 2016 så tog dock Adam uppdrag som konsult för landstinget på en liten enhet som jobbar med att utreda långtidssjukskrivna patienter. Uppdraget bestod närmare bestämt i att hitta rätt individuella lösningar så att dessa skulle kunna komma tillbaks och återgå i arbete.

Under tiden på landstinget så fattade Adam tycke för att hitta effektiva lösningar inom både förebyggande och läkande arbete inom framförallt företagshälsovård. Tillsammans med psykologen Violetta Georgievska, från Bank- eryd, så beslöt sig de båda för att öppna upp en mottagning i Värnamo med fokus på just dessa frågor under namnet Adavio. Idag finns verksamheten även i Jönköping och till årsskiftet så öppnar man upp en mottagning i Habo inom företagshälsovård och arbete med förebyggande stresshantering. Förhoppningen är att därför kunna ta sig an vårdsökande långt innan man”kör in i väggen”. “Det finns så mycket att vinna på att träffa en patient som fortfarande inte är utbränd. Det finns allt att vinna på att ta tag i sina problem innan uppförsbacken blir alltför brant. Det är med andra ord bättre att släcka branden tidigt än att låta det utvecklas till en skogsbrand”, förtydligar Adam.

Adams tips inför julen

Vi ber avslutningsvis Adam att lista några bra tips för att undvika stress inför julen. Helt enkelt några praktiska förhållningssätt som vi alla kan ta till oss och tänka på.

”Jag tänker att julen i sin kärna handlar om att umgås. Så att reflektera över sättet att umgås kan vara en bra infallsvinkel”, säger Adam och förtydligar vidare att det exempelvis även kan vara bra att förhålla sig just till sig själv och inte till alla andra.

“Man behöver inte rusaiväg och bygga firandetpå att exempelvis köpa en viss typ av julklapp till barnen.”

”Man behöver inte rusa iväg och bygga firandet på att exempelvis köpa en viss typ av julklapp till barnen. Man måste ju faktiskt inte. Man ska inte bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker. Och ska jag ge konkreta tips för vuxna så här inför jul så skulle jag vilja koka ner det till mer motion, mer sömn, mer närhet ochmer tacksamhet för det vi har i våra liv och intedet vi eventuellt kan få längre fram”, avrundar Adam. #

Text: Robert Widetoft
Foto: Mari Widetoft

Share post with: