På plan- och exploateringsenheten i Habo kommun är det fullt upp, just nu håller de som arbetar där på med en ny översiktsplan för Habo kommun - Men vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är till skillnad från detaljplaner och områdesbestämmelser inte juridiskt bindande utan vägledande för kommunens framtida planering.

”Det är en långsiktig kommunövergripande plan för framtiden med en tidshorisont på 20-30 år. Det är en strategisk planering för hur kommunen vill att utveckling ska ske och den redogör för bl.a. vilka utmaningar som en kommun ställs inför”, säger Johanna Schönberg, planarkitekt på plan- och exploateringsenheten.

”Översiktsplanen beskriver i ord och kartor en framtida tilltänkt användning av mark- och vattenområden i kommunen. Kommunens vision och strategierna i översiktsplanen är avsedda att staka ut en riktning för utvecklingsarbetet.”

”Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den redovisar också hur kommunen avser att beakta värden av nationellt slag som till exempel riksintressen och miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken så att bland annat miljöproblem förebyggs och att hushållning med mark, vatten, energi och råvaror främjas. Enligt Plan– och bygglagen måste alla kommuner ha en översiktsplan”, säger Johanna.

”Arbetet med översiktsplanen kommer även att innebära dialoger med närliggande kommuner inom vissa områden. En del utav vatten- och markanvändningen slutar inte vid kommungränsen utan fortsätter in i grannkommunen, då behöver kommunerna föra en dialog om den markanvändningen. Vattenförsörjning, friluftsområden, arbetspendling och kollektivtrafik är exempel på sådana frågor som kan diskuteras emellan grannkommuner”, säger Johanna.

Hur genomförs arbetet med översiktsplanen och vad innebär det för Habo kommun och dess invånare?

”Det är många saker man måste ta hänsyn till och väga in, säger Johanna. Plan- och bygglagen, miljöbalken, nationella och regionala mål och riktlinjer, statliga intressen samtidigt som man ska ta hänsyn till de lokala förutsättningarna. Hela processen från det att kommunfullmäktige beslutar om en ny översiktsplan till att den är färdig tar ca 3 år. Ett preliminärt förslag och kommunens viljeriktning presenteras inom 1,5 år. Då har man hämtat in synpunkter från bl.a. länsstyrelsen, Region Jönköping och grannkommunerna”.

”Sen ska kommunen samråda med invånarna under minst 2 månader, då har du som invånare i kommunen möjlighet att delge dina synpunkter på den framtagna planen. Efter samrådet går kommunen igenom alla synpunkter och bearbetar planen. Där efter ställs planen ut i ytterligare minst två månader och efter det tar kommunen ställning till eventuella synpunkter som har kommit in. Om ändringarna inte är för stora tas beslut om att anta planen i kommunfullmäktige”.

Johanna fortsätter: ”All planering påverkar dig som invånare, mer eller mindre. Som kommuninvånare kan du ta del av planeringen, den beskrivs i stora penseldrag, och har du åsikter, passa på att dela med dig av dem vid medborgardialogerna, samråd eller utställningen. Vi kommer att ha samråd på era orter i kommunen under hösten 2018.

Hur arbetar ni med att få in synpunkter och information från invånarna i ett sådant här projekt?

”Vi kan använda oss av medborgardialog för att få in synpunkter och under medborgardialogerna kommer vi att hålla workshops för att få till oss så mycket information, önskemål och synpunkter som möjligt”, säger Johanna.

Vilka är involverade i arbetet?

Johanna Schönberg, planarkitekt på plan- och exploateringsenheten

”En översiktsplan tas fram i ett brett samarbete, det är ett arbete som man gör tillsammans. Eftersom en översiktsplan ska hålla i många år framöver är förankring under vägen viktigt för att kunna genomföra åtgärderna som föreslås.

I styrgruppen för översiktsplanen sitter politikerna, kommunalråden, presidiet för byggnämnden, en representant från miljönämnden samt kommunchefen. I projektgruppen sitter tjänstemän från tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen.”

Johanna är samordnare och projektledare för arbetet. I arbetsgrupperna för översiktsplanen sitter tjänstemän från kommunens olika förvaltningar med. I stort sett är alla förvaltningar på kommunen involverade på ett eller annat sätt med arbetet att ta fram underlag till översiktsplanen.

Text & Foto: Sofia Jarl & Anders Ströberg

Share post with: